Přijímací pohovor


Vložte životopis
... a jste vidět!
DatabázeCV

Přijímací pohovor


Informace pro zaměstnavatele

Jestliže jste byli pozvání k přijímacímu pohovoru znamená to, že jste svou žádostí o místo zaměstnavatele zaujali. Dostali jste se do užšího výběru a přicházíte v úvahu pro nabízené místo.

Cílem přijímacího pohovoru je zjistit, zda si firma i uchazeč navzájem vyhovují a jsou schopni budoucí spolupráce. Personalisté z tohoto důvodu chtějí uchazeče zhodnotit na základě svého osobního dojmu. Pro uchazeče je pohovor naopak příležitostí, aby se dozvěděl co nejvíce o nabízené pozici a pracovním prostředí ve firmě.

Svou účast na přijímacím pohovoru vždy potvrďte pracovníkovi, od kterého jste obdrželi zvací dopis. Nevyhovuje-li Vám nabízený termín pohovoru, omluvte se a požádejte o jiný termín.

Vaším cílem je přesvědčit personalistu, že jste vhodným uchazečem pro nabízenou pracovní pozici v zahraničí. Abyste takto zapůsobili, je nutné se co nejdůkladněji na přijímací pohovor připravit.


Personalistu zajímá především následující: Vaše odborná kvalifikace, pracovní zkušenosti, ukončené vzdělání, diplomy, kurzy, certifikáty, jazyková vybavenost, Vaše osobnostní charakteristika, pro práci v zahraničí také schopnost a ochota žít a pracovat v cizojazyčném prostředí, Vaše eventuální předchozí zahraniční pracovní zkušenosti. Další možné otázky naleznete v textu níže.
Dále personalistu zajímá Vaše osobnost a vystupování. Řada firem klade velký důraz na motivaci uchazečů a jejich sociální přizpůsobivost. V takovém případě jsou vysoce hodnoceni lidé aktivní, přátelští a schopni týmové práce.


Příprava na pohovor

1.       Snažte se zjistit, co nejvíce dostupných informací o nabízené práci a zemi do které cestujete, o místních životních a pracovních podmínkách. Čím lépe budete informováni, tím silnější bude mít Váš partner dojem, že o místo máte skutečný zájem. Připravte si otázky týkající se Vašeho potencionálního zaměstnavatele.

2.       Velmi důležité je dostavit se na pohovor včas. Proto si pečlivě naplánujte příchod na pohovor tak, abyste byli na místě alespoň 10 minut před smluveným termínem. Najděte si sídlo podniku na mapě, zjistěte si předpokládanou délku cesty (počítejte s časovou zálohou na dopravní zácpy a nepředvídatelné události).

3.       Zevnějšek hraje pro hodnocení uchazeče významnou roli. Většinou celkový vzhled rozhoduje o prvním dojmu, který si personalista o Vás utvoří.

 

Před pohovorem je dobré se důkladně připravit. Uvědomit si, co ze svých schopností, dovedností a zkušeností můžete nabídnout, jakou formou sebe sama prezentovat. Je nutné si také uvědomit své slabiny. Je dobré rovněž znát pracovní náplň pozice, o kterou se ucházíte, z ní vyplývající kompetence a odpovědnosti. Čím více budete o dané pozici vědět, tím lépe můžete připravit své odpovědi a nastínit spojitosti s Vaší dosavadní praxí.

Před samotným pohovorem se snažte koncentrovat a uvolnit. Po vyzvání vstupte do místnosti a přistupte k osobě, která bude s Vámi vést pohovor. Tuto osobu pozdravte jménem a přiměřeným stiskem ruky. První minuty bývají většinou nejdůležitější a kritické. Partner posuzuje Vaše podání ruky, kontakt očí, Váš vzhled.

Vaše chování nesmí být stydlivé, ale ani příliš sebevědomé. Snažte se být sám sebou. Nervozita je přirozenou součástí podobného druhu jednání. Posaďte se na určené místo. Pokud máte pohovor s ženou a jste muž, posaďte se, až ona zaujme své místo. Zaujměte polohu, jaká Vám bude vyhovovat a snažte se působit klidně a vyrovnaně. Vyvarujte se překřížených rukou, choulení se na židli a křížení nohou. Snažte se ovládnout svoji řeč těla. Obličejem, držením těla i hlasem vysíláte informace o Vaší psychické výbavě. Zkušený partner pozná, zda máte strach, jste-li nervózní atd. Projevujte zájem a nadšení pro nabízenou pozici a samotné výběrové řízení.


Několik obecných pravidel pro vedení pohovoru:

·       Od počátku vstupu do firmy se chovejte korektně.

·       Nekuřte.

·       Pokud jste v kontaktu s více pracovníky, udržujte oční kontakt postupně se všemi zúčastněnými a hovořte k celému plénu.

·       Pozorně naslouchejte, co partner říká.

·       Partnera oslovujte jeho jménem.

·       Mluvte jasně a zřetelně, Váš hlas musí znít pevně.

·       Dávejte si pozor na své výrazy.

·       Snažte se působit přirozeně, nesnažte se na sebe strhnout pozornost.

·       Vyhněte se gestům, která signalizují rozpačitost. Složte ruce uvolněně do klína nebo na stůl.

·        Odpovídejte stručně a na otázku. Nepoužívejte však krátké odpovědi typu „ano“, „ne“ nebo „nevím“.

·        Zapojujte se do diskuse a pokládejte doplňující otázky, ale nechte pověřeného pracovníka, aby sám vedl celý pohovor.

·       Nepřerušujte svého partnera, nechte ho vždy domluvit.

·       Snažte se vystupovat jistě, uvědomte si své kvality a přednosti.

·       V případě, že Vám není něco jasné, raději se zeptejte, než otázku začnete odpovídat.

·       Vždy odpovídejte pravdivě a nezaujímejte vyhraněné postoje.

·       Vyjadřujte se o svém předchozím zaměstnání pozitivně.

·       Neusilujte o souhlas svého partnera.

·       Nikdy neříkejte, že nemáte žádné otázky.

Pamatujte, že komunikace nejsou jen slova a jejich obsah. Je dokázáno, že pouze 7% veškerých informací se k příjemci dostane prostřednictvím slov, dalších 25% prostřednictvím odstínu hlasu a jeho modifikace a celých 68% informací se děje prostřednictvím neverbální komunikace. Nezapomeňte, že na zapůsobení v osobním kontaktu máte cca 20 minut. Poté jste zařazeni do určité „kategorie“.

Je vhodné si připravit odpovědi na některé modelové otázky předem.


Výčet následujících otázek není vyčerpávající, nicméně obsahuje nejdůležitější modelové otázky pokládané personalisty při přijímacích pohovorech:

·        Proč jste se rozhodl (rozhodla) reagovat právě na náš inzerát?

·        Proč hodláte změnit Vaše dosavadní zaměstnání?

·        Co je hlavním důvodem získání práce v zahraničí?

·        Pokud jste nezaměstnaný, jak dlouho a jaké podnikáte kroky pro získání práce?

·        Jak dlouho byste chtěl (chtěla) pracovat v zahraničí?

·        Jaké jsou povinnosti a pracovní náplň ve Vašem současném zaměstnání?

·        Jaké zkušenosti můžete využít z Vaší dosavadní praxe?

·        Jak vypadá typický den ve Vašem současném zaměstnání?

·        Co se Vám líbí na Vašem současném zaměstnání?

·        Vyhovuje Vám práce v týmu nebo individuální práce?

·        Jaký druh práce Vás nejvíce uspokojuje?

·        Jste spolehlivý (spolehlivá)?

·        S jakými lidmi se Vám nejlépe spolupracuje?

·        Jaké jsou Vaše zkušenosti s vedením lidí?

·        Jste odolný (odolná) vůči stresu?

·        Jste ochotný v případě potřeby přijmout přesčasovou páci a práci o víkendu?

·        Jak byste charakterizoval(a) sám sebe?

·        Jakým způsobem si zvyšujete svoji profesní kvalifikaci a co pro Vás znamená?

·        Snížil (snížila) byste své finanční nároky ve prospěch možnosti dalšího rozvoje a vzdělávání?

·        Jak ovlivňuje rodina Vaši pracovní kariéru? Chtěl byste, aby vycestovala s Vámi?

·        Nemůžete ze zdravotních důvodů vykonávat nějaké činnosti?

·        Jak trávíte volný čas?

·        Jaké si kladete cíle ve svém povolání a čeho chcete ve své kariéře dosáhnout?

·        Věnoval jste se při studiu také jazykům?

·        V jaké oblasti by jste se rád něčemu přiučil?

·        Jak ochotně přebíráte odpovědnost za druhé?

·        Jak vycházíte s lidmi?

·        Jak hodnotíte své komunikační schopnosti?

·        Co pro Vás znamená možnost změny?

·        Pokládáte se za ambiciózního člověka?

·        Jaký je Váš zdravotní stav?

·        Co Vás nejvíce zaujalo na naší pracovní nabídce?

·        Proč si myslíte, že právě Vy jste vhodný kandidát?

·        Jak jste vycházel (vycházela) se svým nadřízeným?

·        Jaké jsou Vaše finanční představy?

·        Proč jsou Vaše finanční představy opodstatněné?

·        Jaký je termín možného nástupu

·        Přichystejte si odpověď na otázku, zda hodláte přijmout pracovní nabídku či nikoliv.

·        Existuje něco, co byste o sobě rádi pověděli?

Toto je jen přibližný okruh otázek, které můžete při přijímacím pohovoru očekávat. Mějte na paměti, že průběh pohovoru můžete částečně sami ovlivnit jak svými odpověďmi, tak vlastními otázkami. Dále je uvedeno několik příkladů vhodných otázek, kterými můžete zjistit další informace o potencionálním zaměstnavateli a volném pracovním místě. Získané informace Vám pomohou posoudit, zda-li Vaše zájmy a očekávání se shodují se zájmy a očekáváním potencionálního zaměstnavatele. Neptejte se jen na finanční podmínky, ale informujte se globálně na společnost.


Zde je stručný výčet modelových otázek, které je vhodné pracovníkovi potencionálního zaměstnavatele položit:

·        Co firma přesně vyrábí?

·        Kde je umístěno pracoviště a jaká je možnost dopravy do zaměstnání?

·        V čem přesně bude spočívat moje práce?

·        Jak je zajištěno ubytování?

·        Jakým způsobem probíhá zapracování?

·        Jaké jsou standardní cesty možného postupu? V jakých časových relacích?

·        Je možnost školení a dalších vzdělávacích aktivit?

·        Jaká je hodinová mzda za denní, noční, přesčasovou a víkendovou práci?

·        Kolik dní trvá dovolená?

 

 V případě otázek týkajících se výše platu je vhodné dodržet následující doporučení:

·        Otázky ohledně platu jsou až mezi posledními.

·        Je vhodné uvádět platové rozmezí, dáváte tím prostor pro další jednání.

·        Berte v úvahu také různé směnové a přesčasové příplatky.

·        Zahrňte do jednání o platu i jeho vývoj v závislosti na zapracování.

·        Váš dosavadní plat uvádějte pravdivě.

·        Nesnažte se vyvolat dojem, že peníze jsou pro Vás to nejdůležitější.

 

Závěr pohovoru

Na závěr pohovoru by Vás měl pracovník informovat, kdy Vás seznámí s výsledkem pohovoru a jaké kroky v případě kladného výsledku pohovoru budou následovat. Zde ještě máte možnost se zeptat na některé otázky a stručně shrnout celou Vaši prezentaci. Pokud Váš zájem pracovat ve společnosti nadále trvá, neopomeňte to zdůraznit a stejně tak, pokud si nejste úplně jisti svým zájmem a pokud budete potřebovat určitý čas na promyšlení nabídky.