formulář E 104, pojištění v zahraničí


Vložte životopis
... a jste vidět!
DatabázeCV

formulář E 104, pojištění v zahraničí


Informace pro zaměstnavatele

Pravidla pro osoby zaměstnané  nebo samostatně výdělečně činné v několika členských státech EU – sociální a zdravotní pojištění

 

 Sociální pojištění

Všeobecné informace

Od vstupu naší země mezi členské státy EU/l.5.2004/ je také  ČR povinna řídit se pravidly  evropských právních předpisů o koordinaci systémů sociálního zabezpečení.

Jedná se o:
- Nařízení Rady 1408/71
- Prováděcí Nařízení Rady 574/72
- Nařízení Rady 859/03
- Rozhodnutí Administrativní komise
- Rozhodnutí Evropského soudního dvora

            Národní právní předpisy o sociálním zabezpečení jsou zachovány, pokud nejsou v rozporu s citovanými Nařízeními. To znamená, že citované evropské předpisy mají nadnárodní platnost - vyšší právní sílu, než právní předpisy té,které jednotlivé země EU.

 Smyslem těchto nařízení je zachovat pojištěnci jednoho státu nárok na dávky vyplývající z jeho pojištění  i v ostatních členských státech EU a zamezit dvojímu pojištění.            Důležitým momentem  pro  posouzení účasti na pojištění té,které země (EU) je skutečnost, kde tyto osoby mají těžiště svých zájmů tzn., kde bydlí a pracují,  naopak statut trvalého pobytu v těchto případech pozbývá tak velké důležitosti, jakou měl  v ČR s  ohledem na zdr.pojištění  do doby našeho vstupu mezi členské státy EU.Až na výjimky  je osoba přicházející z jednoho členského státu EU do druhého  pojištěncem toho státu, ve kterém vykonává výdělečnou činnost (je zaměstnána, pracuje jako osoba samostatně výdělečně činná).

            V souladu s citovanými předpisy jednotlivé země vydávají pro prokázání určitého nároku z jejich veřejného pojištění  tiskopisy řady E....

 

Nahoru

 

Formulář E104 (kde o formulář požádat)

 

Tiskopis E104 je formulářem, jehož smyslem je zjištění, po jakou dobu byla osoba pojištěna v druhém členském státě, popřípadě, jak dlouho zde vykonávala zaměstnání, či jak dlouho zde trvalé bydlela. Tyto údaje jsou důležité zejména pro instituce těch zemí, kde nárok na poskytnutí dávek závisí na dosažení určité doby pojištění.

O vystavení formuláře E104 se žádá na místě příslušné OSSZ/PSSZ u konkrétního pracovníka pro EU, který formulář vystaví.

Při žádosti o vystavení formuláře záleží na tom, jakým způsobem je žadatel doposud zaměstnán.

 1. Pokud je žadatel před odjezdem zaměstnánu malé nebo velké organizace:
  Je-li žadatel zaměstnancem organizace (organizace = zaměstnavatel, který má více než 25 zaměstnanců), bude nutné, aby zaměstnavatel sdělil OSSZ při vystavování formuláře E104 potřebné údaje, popř. pokud žadatel již u organizace pracovní poměr ukončil, je nutné, aby při zádosti o vystavení formuláře E104 předložil zápočtový list.
 2. Pokud je žadatel osobou samostatně výdělečně činnou:
  Pokud žadatel ukončí samostatně výdělečnou činnost v jednom státě a odjede do jiného členského státu EU, kde bude pracovat nebo vykonávat samostatnou výdělečnou činnost, je povinen oznámit místně příslušné OSSZ/PSSZ ukončení činnosti.
 3. Pro obě situace platí následující:
  Zahájení výkonu práce/výdělečné činnosti v jiném členském státě EU je zaměstnanec povinen oznámit zdravotní pojišťovně (viz. Informace o zdravotním pojištění)


Nahoru
 
Zdravotní pojištění

 

Od 1.5.2005 je přísněji posuzováno nesplnění oznamovací povinnosti při zahájení výkonu výdělečné činnosti v jiném státě EU.

Evropské právní předpisy platné v ČR již rok stanoví, že čeští občané mají podléhat právním předpisům o zdravotním pojištění pouze v jednom státě, tímto státem pak je stát výkonu výdělečné činnosti. Při nesplnění oznamovací povinnosti může být vůči pojištěnci uplatněna přiměřená sankce.

Pokud tedy víte, že v nejbližší době začnete vykonávat výdělečnou činnost v jiném státě EU, informujte o tom před vycestováním svou dosavadní českou/slovenskou zdravotní pojišťovnu. Odhlaste  se z českého systému zdravotního pojištění od data zahájení výdělečné činnosti. Pokud jste již zahájil výdělečnou činnost v jiném státě EU, oznamte to neprodleně (do osmi dnů) vaší  české zdravotní pojišťovně. Zároveň s odhlášením vraťte (zašlete) české zdravotní pojišťovně jí vystavený Evropský průkaz zdravotního pojištění. Informujte ji také, zda máte v ČR nezaopatřené rodinné příslušníky.

Za nezaopatřeného rodinného příslušníka je považován(a) manžel(ka), která nemá v ČR vlastní příjem z výdělečné činnosti, nebo zde nepobírá důchod, nebo v ČR nepobírá hmotné zabezpečení uchazeče o zaměstnání, nebo v ČR nepobírá dávky v mateřství od zaměstnavatele podle předpisů o nemocenském pojištění. Dále je za nezaopatřeného rodinného příslušníka považováno dítě, které vykonává povinnou školní docházku, nebo se soustavně připravuje na výkon budoucího povolání, nebo se nemůže soustavně připravovat na budoucí povolání nebo vykonávat výdělečnou činnost z důvodů nemoci či úrazu, nebo je z důvodů dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu neschopno výdělečné činnosti, nebo je po skončení povinné školní docházky do věku 18-ti let vedeno v evidenci uchazečů o zaměstnání na Úřadu práce bez nároku na hmotné zabezpečení uchazečů o zaměstnání. Za nezaopatřené dítě nelze považovat dítě, které je poživatelem plného invalidního důchodu z důchodového pojištění). Dítě lze registrovat jako cizího pojištěnce pouze za předpokladu, že rodič, nebo jiná osoba pečující o dítě je považována za nezaopatřenou.

Podmínky pro účast na zdravotním pojištění se liší stát od státu. V některých situacích (např. při výkonu samostatné výdělečné činnosti v Německu ) nebudete pojištěn povinně ze zákona a budete mít pouze možnost dobrovolného pojištění soukromého. Bližší informace o podmínkách účasti ve veřejných systémech pojištění na stránkách http://europa.eu.int/eures/, nebo www.cmu.cz.

Při výkonu výdělečné činnosti pouze v jiném státě EU nemůžete být zároveň pojištěn ve veřejném systému v ČR. To by bylo možné jen za předpokladu, že vám byla udělena výjimka.

 

Nárok na zdravotní péči

 1. Nárok na plnou zdravotní péči v ČR:
  Pokud jste českým pracovníkem, který pracuje v jiném členském státě a bydlí nadále v ČR,  můžete požádat o formulář E106 Vaši zahraniční pojišťovnu (instituci), u níž jste jako pracovník  pojištěn. Posouzení, zda máte nadále bydliště v ČR je v kompetenci této instituce. Pokud usoudí, že nadále bydlíte v ČR, vystaví Vám formulář E106. Formulář předložte té české zdravotní pojišťovně, u níž jste byl naposledy pojištěn.
  Jako doklad, který budete v České republice předkládat lékaři, obdržíte od české zdravotní pojišťovny Potvrzení o registraci.
  Stejný postup (formulář E106) platí i v případě, že jste přeshraničním pracovníkem. Vaši nezaopatření rodinní příslušníci však mají ve státě vašeho zaměstnání nárok pouze na lékařsky nezbytnou péči.
 2. Nárok na nezbytnou zdravotní péči v ČR:
  Pokud jste českým pracovníkem, který pracuje a bydlí v jiném členském státě, máte v ČR nárok pouze na nezbytnou zdravotní péči. Posouzení, zda máte bydliště ve státě výkonu práce závisí na posouzení vaší zahraniční  pojišťovny.
  Pro účely čerpání této péče při pobytu v ČR si můžete od své zahraniční pojišťovny (instituce) nechat vystavit Evropský průkaz zdravotního pojištění, nebo Potvrzení které jej dočasně nahrazuje.
 3. Nárok na plnou zdravotní péči v ČR nezaopatřených rodinných příslušníků:
  Pokud pracujete v jiném státě EU, nebo EHP a jste tam pojištěn ve veřejném systému zdravotního pojištění, mají být vaši nezaopatření rodinní příslušníci, bydlící v ČR, kryti systémem země, kde pracujete. Na území ČR mají v každém případě nárok na plnou zdravotní péči.
  Pokud Vám bylo cizí zdravotní pojišťovnou (institucí) uznáno zachování bydliště v ČR a vystaven doklad o nároku na plnou zdravotní péči v ČR (E106), oznamte existenci nezaopatřeného rodinného příslušníka české zdravotní pojišťovně, které předkládáte formulář E106.
  Pokud v ČR nebydlíte, nebo vám cizí zdravotní pojišťovna (instituce) neuznala bydliště v ČR, požádejte ji o vystavení dokladu o nároku na plnou zdravotní péči vašich nezaopatřených rodinných příslušníků (E109). Tento doklad předložte české zdravotní pojišťovně, u níž jsou Vaši rodinní příslušníci pojištěni.
  Pro doložení vašeho rodinného vztahu může být vyžadováno českou zdravotní pojišťovnou předložení vašeho oddacího listu nebo rodného listu dítěte. Pokud manžel(ka) doposud musela hradit pojistné jako samoplátce, bude této povinnosti zproštěna. Zároveň můžete uplatnit nárok na rodinné dávky poskytované ve státě vašeho pojištění.

 

Informace o migraci osob v rámci států EU lze najít na stránkách Centra mezistátních úhrad, na adrese www.cmu.cz


Nahoru

 
 

 placený ebook Joža

Penězovod

 

Dada ebook obr 2

 

 

 

 

 

 

placený ebook Joža

 

Penězovod

ebook2

 

 

vaše nároky

 

vaše nároky

 

vaše nároky